Kategorie

Płacę przez PayU

Newsletter

Newsletter

Regulamin Sklepu Internetowego

ZDROWEGARY.PL

 

Regulamin Sklepu Internetowego ZDROWEGARY.PL  określa zasady i warunki  sprzedaży towarów dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.sklepzdrowegary.pl

Właścicielem Serwisu jest:

Eurokor Serwis Lech Doroszuk

53-534 Wrocław

Ul. Zielińskiego 22A

NIP: 8971002129

REGON: 930389802

§1

Słownik

 

 

1)       Sklep – Eurokor Serwis Lech Doroszuk prowadzący za pośrednictwem Serwisu działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów;

2)       Serwis - internetowa platforma, składająca się z oprogramowania umożliwiającego świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, oraz z elementów graficznych i ich układu funkcjonalnego, znajdująca się pod adresem www.sklepzdrowegary.pl ;

3)       Klient –osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów u Sprzedawcy;

4)       Koszyk – element funkcjonalny Serwisu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów;

5)       Dostawca – Operator Poczty Polskiej bądź zewnętrzna firma kurierska, której Sklep zleca dostawę zamówionych przez Klienta produktów;

6)       Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem Dostawcy;

7)       Płatność przy odbiorze – płatność dokonywana przez Klienta w momencie odbioru paczki od przedstawiciela dostawcy;

8)       Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Serwisie form płatności elektronicznych.

§2

Składanie i realizacja zamówień

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest posiadanie:

                       a) komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

                       b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Klient może składać zamówienia 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę w każdy dzień tygodnia za pośrednictwem Serwisu, przy czym Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień, niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronach Serwisu.
 3. Zamówienia  można składać po zarejestrowaniu się,  zalogowaniu w Serwisie i zaakceptowaniu postanowień regulaminu.
 4. Klient będący przedsiębiorcą podaje następujące dane: firmę (nazwę), adres, NIP, REGON, Nr KRS.
 5. Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, za pomocą kliknięcia w ikonę "Dodaj do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
 6. Obszarem działalności Sklepu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sklep nie jest zobowiązany do wysyłki towarów poza granicę obszaru działalności. Wysyłka taka może być zrealizowana po konsultacji ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 8. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:

1)       wyboru zamawianych towarów i ich ilości;

2)       wskazania adresu dostawy zamówienia oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, podania danych do faktury VAT (dane do faktury mogą się różnić od danych podanych jako adres dostawy);

3)       wyboru opcji dostawy;

4)       wyboru formy zapłaty.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sklep odbywa się według następujących zasad:

1)       Klient po złożeniu zamówienia otrzyma wiadomość e-mail z informacją o złożeniu zamówienia w Serwisie i przyjęciu zamówienia do realizacji.

2)       W przypadku wyboru przez Klienta zapłaty w formie Płatności on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty przez Sklep za zamówiony towar i wówczas dopiero Klient otrzymuje wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w chwili złożenia zamówienia.

11. Jeżeli zamówiony przez Klienta towar nie jest dostępny, Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie, w celu uzgodnienia realizacji zamówienia.

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.

§ 3.

Ceny towarów

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Serwisie zamieszczone są przy danym towarze.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana w Serwisie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Wszystkie podawane w Serwisie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 4.

Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu.
 2. Koszty poniesione przez Sklep w związku z dokonaniem przez Klienta modyfikacji zamówienia po jego wysłaniu obciążają Klienta.
 3. Modyfikacji zamówienia można dokonać wysyłając wiadomość e-mail.
 4. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą w szczególności następujących kwestii: adresu wysyłki, numeru telefonu, rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie wysłanego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany niezwłocznie. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność, bądź przelewem na podany przez Zamawiającego numer konta bankowego – w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Sklepu.

 

 

§ 5.

Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione towary Klient może dokonać:

 

1)       osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Dostawcy, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest "płatność przy odbiorze";

2)       płatnością na konto Sklepu, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność on-line”. Wówczas realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

2.  W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Sklep zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości użytku niektórych opcji dostawy towarów lub form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany przy składaniu zamówienia na te towary.

§ 6.

Czas realizacji zamówienia

 1. Sklep przygotowuje przesyłkę do nadania w terminie  7 dni roboczych.
 2. Przez termin „do nadania” rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do skompletowania przesyłki, spakowania paczki i przekazania jej do wysyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją Dostawy.
 3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Dostawcy,  z  zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

§ 7.

Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji  w przypadku, gdy zamówiony towar posiada wady, jest niezgodny z umową.
 3. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 
 4. W pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@zdrowegary.pl  a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z pisemną informacją o powodach reklamacji oraz dowodem zakupu towaru na adres Sklepu z dopiskiem: "reklamacja".
 5. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę reklamowanego towaru.
 6. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszty jego nadania na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, wyłącznie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i wyśle go do Klienta na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.  
 8. Sklep może zaoferować inny towar w zamian za towar reklamowany. Do wysłania towaru zastępczego wymagana jest zgoda Klienta wyrażona w drodze wiadomości e-mail.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy

I.

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie do 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia bez podania przyczyny, pod warunkiem złożenia rezygnacji w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Nie dotyczy to towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 2. Klient może odstąpić od umowy na zasadach określonych w ust. 1, jedynie, gdy towar nie został zniszczony w stopniu przekraczającym uszkodzenia wynikające z normalnego używania i jest kompletny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, otrzymana przesyłka zawierająca towar powinna zostać zwrócona do Sklepu w stanie niezmienionym, na koszt Klienta, w terminie 10 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, w następujący sposób:

 

1)       na rachunek karty kredytowej, z której nastąpiła płatność – w przypadku płatności kartą kredytową;

2)       na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej;

3)       przelewem na podany przez Zamawiającego numer konta bankowego – w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto Sklepu.

 5.  Zwrot przesyłki z towarem następuje na koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres Sklepu.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z wynikających z przepisów prawa obowiązków na nim ciążących, m. inn. w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

II.

Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Sklep może odstąpić od umowy  w przypadku:

 1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia,
 2. braku kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem  telefonu lub adresem e- mail,
 3. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 4. uznania przez Sklep, że występuje podejrzenie działania Klienta  niezgodnie z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia prawa, w szczególności: hackerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie, podszywania się pod inną osobę.

 

§ 9.

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Klient wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych niezbędnych do dokonania płatności za towary zakupione w Sklepie, Spółce PayU SA z siedzibą w Poznaniu (KRS nr 0000274399).
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez właściciela serwisu: www.sklepzdrowegary.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.).
 5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 10.

Kontakt

 

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu, Klient może przekazać  w  jeden z poniższych sposobów: 

  pocztą elektroniczną na adres: sklep@zdrowegary.pl

      telefonicznie pod numerem telefonu:   537 660 513
 2.      Sklep w możliwie najkrótszym czasie odpowie na zgłoszenie Klienta wymagające takiej odpowiedzi.

§ 11.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2014
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jak również przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) i Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2012 r., Nr 1225 j.t.).
 3. Sklep, pod warunkami opisanymi poniżej, może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana przepisów prawa; zmiana sposobów płatności i dostaw; zmiana zakresu, odpłatności lub formy prowadzonej sprzedaży, zmiana adresu Sklepu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, Sklep w terminie 14 dni przed planowaną zmianą poinformuje o zmianie Klienta poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej pod adresem www.sklepzdrowegary.pl oraz wysłanie informacji drogą e-mail.
 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 6. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o jego zmianach i nie odstąpił od umowy.
 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 8. Sklep oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 9. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym.
 10. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Klienta ze Sklepem.